Vattenfallin strategia ja strategiset tavoitteet

Vattenfallin tavoitteena on tarjota kaikille asiakkailleen ilmaston kannalta älykästä energiaa ja mahdollistaa elämä ilman fossiilisia polttoaineita yhden sukupolven kuluessa.

Alla valotamme viittä päätrendiä, jotka muovaavat energiasektoria jatkossa ja joita Vattenfall käyttää strategiansa pohjana. Kun ymmärrämme näitä trendejä, pystymme hyödyntämään kasvumahdollisuuksia ja menestymään nopeasti kasvavilla ja kilpailukykyisillä markkinoilla.

Vastuullisuus ja asiakaskeskeisyys
Vastuullisuus on avain asiakkaiden, osaajien ja sijoittajien houkuttelemisessa. Asiakkaat miettivät yhä enemmän ympäristövaikutuksia sekä energiatehokkuutta energiaratkaisuja ja energiantoimittajia valitessaan. Vahvat arvot, joissa painotetaan erityisesti vastuullisuutta ja asiakkaita, houkuttelevat asiakkaiden lisäksi myös lahjakkuuksia ja investointeja, joita Vattenfall tarvitsee energia-alan muutoksen toteuttamiseen.

Sähköistäminen
Sähköistäminen merkitsee mahdollisuutta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kuljetus- ja lämmitysaloilla sekä teollisuudessa. Pohjoismaissa sähköntuotanto tapahtuu jo nyt pitkälti ilman fossiilisia polttoaineita, kun taas manner-Euroopassa fossiilisista polttoaineista on sähköjärjestelmässä luovuttava samanaikaisesti jatkuvan sähköistämisen kanssa. Uusiutuvan sähkön ja lämmön tuottajilla on avainrooli työssä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Uskomme, että kuljetusalan ja teollisuuden laajalla sähköistämisellä voidaan lisätä sähkön kysyntää jopa 100 TWh:lla vuodessa vuoteen 2030 mennessä yksin päämarkkinoillamme.

Enemmän hajautettuja energiaratkaisuja
Tulevaisuuden energiajärjestelmä koostuu sekä keskitetyistä että hajautetuista energiaratkaisuista. Kustannusten vähentäminen ja entistä parempi toimivuus edistävät tätä muutosta, joka tarjoaa mahdollisuuksia uusille kilpailijoille ja liiketoimintamalleille energia-arvoketjun eri kohdissa. Markkinoille tulee uusia, joustavia tekniikoita, esimerkiksi akkuja, ja perinteisen, keskitetyn tuotannon markkinaosuudet pienenevät. On havaittavissa selkeitä alueellisia eroja sen suhteen, millaisia hajautettuja ratkaisuja markkinoilla otetaan käyttöön, mutta yleisesti ottaen hajautetut ratkaisut todennäköisesti valtaavat nopeasti lisää markkinaosuutta.

Digitalisaatio
Koko energia-arvoketju digitalisoituu. Energian käyttö muuttuu yhä älykkäämmäksi, ja uusien teknologioiden ansiosta yhä suurempi osuus kulutuksesta voidaan ohjata ajankohtiin, jolloin energian tarjonta on runsasta ja hinta edullinen. Energialaitosten tehokas toiminta edellyttää parempia tietoja eri laitteiden tilasta, pitkälle kehitettyjä ennustetekniikoita sekä tehokkaampia ja monimutkaisempia algoritmeja, joilla tietoja saadaan muunnettua älykkyydeksi ja ohjaukseksi.

Uudet työskentelytavat edistävät arvonlisäystä ja kasvua
Seuraavan vuosikymmenen aikana on odotettavissa painetta katteisiin, koska sähkön keskihinnat pysyvät alhaisina pitkään ja laitosten ulkopuolelta peräisin oleva kilpailu lisääntyy. Tässä ympäristössä menestyjiksi povataan yhtiöitä, joiden vahvuuksia ovat digitalisaatio, riskienhallinta, innovaatiot ja toiminnallinen osaaminen. Yhteenvetona voidaan todeta, että arvonlisäys ja kasvu edellyttävät uusia työskentelytapoja.

Strategiset tavoitteemme

Vattenfallin strategia on saanut sisältönsä päämäärästämme ja nimeämistämme viidestä suuresta markkinatrendistä sekä ulkoisista vaatimuksista, joita toimintoihimme kohdistuu. Tärkeitä painopistealueitamme ovat asiakkaamme, kestävyystavoitteiden integrointi ja hajautettujen energiaratkaisujen jatkuva kehittäminen. Kustannusten tiukka hallinta ja vakaa pääomarakenne ovat myös menestyksen edellytyksiä. Vattenfallin strategia perustuu neljään strategiseen tavoitteeseen:

  • Kehitys kohti kestävää kulutusta sekä kasvavan asiakaskeskeisyyden painottaminen, vahvan aseman hankkiminen hajautettujen energiaratkaisujen tarjoajana sekä sähköistämisen ja ilmaston kannalta älykkään yhteiskunnan edistäminen
  • Kehitys kohti kestävää tuotantoa, mihin sisältyvät kasvu uusiutuvien energialajien osalta sekä CO2-tiekartan käyttöönotto fossiilittomuuden saavuttamiseksi yhden sukupolven kuluessa
  • Tehokas toiminta, johon sisältyvät toiminnan tehostaminen voimalaitoksissamme, verkostoissamme ja asiakaspalvelukeskuksissamme digitalisaatiota lisäämällä sekä kantamalla sosiaalisen ja ympäristövastuumme kaikissa arvoketjun vaiheissa
  • Motivoituneet ja sitoutuneet työntekijät, mikä tarkoittaa, että Vattenfall on houkutteleva työnantaja, edistää sitouttavaa kulttuuria ja varmistaa oikeanlaisen osaamisen, joka heijastaa koko yhteiskunnan monimuotoisuutta.

Strategisten tavoitteidemme saavuttaminen edellyttää, että nopeutamme työtämme eräillä tärkeillä alueilla. Kilpailuedun ja taloudellisen vahvuuden säilyttäminen ovat avainedellytyksiä tässä työssä. Meidän on täytettävä asiakkaiden tarpeet nopeammin, lisättävä tehokkuuspyrkimyksiämme ja nostettava rimaa vastuullisuusvaatimusten osalta.

Viimeksi päivitetty : 2018-04-03 16.18