Alueelliset vesitilannekatsaukset

Saarijärven vedenkorkeus ja Leuhunkosken voimalaitoksen juoksutus

Saarijärven reitin Saarijärven vedenkorkeus on jakson alkaessa hiukan pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, n. tasossa 116,30 m.  

Saarijärven valuma-alueella lumen vesiarvo on keskimääräistä suurempi ja näin ollen kevättulvasta ennustetaan myös keskimääräistä suurempaa. Sulannan on ennustettu alkavan viikon 16 aikana. 

Sulannan alkaessa Saarijärven vedenkorkeus pyritään pitämään mahdollisimman pitkään tasolla 116,20-116,30 m. Vedenkorkeus 116,20 m on v. 2012 päättyneessä Saarijärven säännöstelyn kehittämishankkeessa sovittu suositus kevään alimmaksi vedenkorkeudeksi. 

Pitämällä vedenkorkeus mahdollisimman alhaalla mahdollisimman pitkään voidaan vaikuttaa siihen, että suurimmat tulvavirtaamat alapuolisessa vesistössä pienentyvät. 

Leuhunkosken vuorokausivirtaama on jakson alussa noin likimain yhtä suuri kuin pitkän aikavälin keskimääräinen virtaama. Kevättulvan aikaan virtaama on ennusteiden perusteella selvästi keskimääräistä suurempi. 

Saarijärven ja Leuhunkosken ennusteet ja havainnot SYKEn sivuilla (uusi ikkuna)

Kiimasjärven vedenkorkeus ja Hietamankosken voimalaitoksen juoksutus 

Saarijärven reitin Kiimasjärven vedenkorkeus pyritään ELY-keskuksen ja paikallisten asukkaiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti pitämään jatkuvasti tasolla 107,0 – 107,40 m.  

Hietamankosken voimalaitoksen juoksutusta säädetään siten, että vedenkorkeustavoite toteutuu. Virtaama voimalaitoksella riippuu yläpuolisessa vesistössä olevien Leuhunkosken voimalaitoksen ja Koskienergia Oy:n omistaman Parantalankosken voimalaitoksen juoksutuksista. 

Kiimasjärven vedenkorkeus muuttuu 1 cm vuorokaudessa, jos järven tulevan ja lähtevän virtaaman erotus on 0,5 m3/s. Esimerkiksi vuorokauden aikana 2 m3/s ero tulo- ja lähtövirtaamassa vastaa 4 cm muutosta järven vedenkorkeudessa. Täten järven vedenkorkeus voi vaihdella vuorokaudessa runsaasti, eikä järvelle voi tehdä tarkkoja ennusteita.

Kivijärven vedenkorkeus ja Hilmon voimalaitoksen juoksutus 

Kivijärven vedenkorkeus on jakson alkaessa pitkän aikavälin keskiarvon korkeudella, noin 130,20 m. 

Kivijärven vedenkorkeus pyritään pitämään tällä tasolla kevättulvan alkuun saakka, jotta järvessä on varastotilavuutta lumen sulannan aiheuttamia tulvavesiä varten. Kevättulvan alku ajoittuu ennusteiden perusteella viikolle 16. Tulva on ennusteiden perusteella suuruudeltaan tavanomainen. 

Hilmon juoksutus perustuu v. 2006 päättyneessä Kivijärven säännöstelyn kehittämishankkeessa sovittuihin juoksutusmääriin. Jakson alkaessa juoksutus on pitkän aikavälin keskiarvoa pienempi. Sulannan alkaessa juoksutusta kasvatetaan, mutta se pysynee myös silloin keskimääräistä pienempänä. 

Kivijärven ennusteet ja havainnot SYKEn sivuilla (uusi ikkuna)

Hirvijärven vedenkorkeus ja Hirvikosken voimalaitoksen juoksutus 

Hirvijärven vedenkorkeus pyritään laskemaan viikon 15 aikana siten, että vedenkorkeus on viikon lopussa lähelle 85,0 m. Lumen vesiarvo järven valuma-alueella on huomattavasti pitkän ajanjakson keskimääräistä suurempi.  

Sulannan on ennustettu alkavan viimeistään viikon 16 alussa. Kevättulvasta on tulossa suuruudeltaan vähintään keskimääräinen, mutta sulamisen aikana säätila ratkaisee lopullisen suuruuden. Jos sulannan aikana sataa paljon vettä, tulva-ajan virtaamat voivat olla suuria. 

Hirvijärvi on Lapuanjoen merkittävin tekojärvi, jonka merkitys tulva-aikaan on alapuolisen vesistön tulvasuojelun kannalta erittäin tärkeä. Tämän takia on tärkeää saada järveen riittävästi tilaa tulvavesien varastointia varten.  

Hirvikosken juoksutukset ovat jakson alussa pitkän aikavälin keskiarvoon nähden noin keskimääräiset. Kevättulvan alkamisen jälkeen juoksutus pidetään alkuun suurena, jotta järven vedenkorkeus ei nouse.  

Juoksutus järvestä pienennetään lähes nollaan, kun Lapuan taajaman kohdalla Lapuanjokeen laskevan Kuortaneenjoen virtaama on huipussaan. Tällöin Lapuanjoen tulvavirtaamaa saadaan pienennettyä ja järven vedenkorkeus nousee. 

Hirvijärven ja -kosken ennusteet ja havainnot SYKEn sivuilla (uusi ikkuna)

Viimeksi päivitetty : 2014-03-26 12.26