Tutkimus ja kehitys

Tutkimus- ja kehitystoimintojen ansiosta voimme kehittää innovatiivisia ratkaisuja, jotka tukevat strategiaamme ja joiden avulla löydämme meille, kumppaneillemme ja asiakkaillemme uusia tapoja nopeuttaa siirtymää fossiilittomaan tulevaisuuteen.

Vattenfallin tutkimus- ja kehitystoiminta (T&K) on siirtynyt sähköntuotannosta asiakaskeskeisemmille alueille, joissa on suurempi painopiste digitalisaatiossa, hajautetuissa energiaratkaisuissa, sähköisessä liikkuvuudessa ja uusissa tavoissa käyttää sähköä.

Keskitymme siihen, miten voimme parhaiten käyttää teknologiaa ja uusia ratkaisuja strategiamme toteuttamiseen ja lisäarvon luomiseen asiakkaille. Teemme tätä varten säännöllisesti yhteistyötä pilottiprojekteissa kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.

T&K-organisaatiossamme on noin 130 työntekijää, mutta suuri osa kehityksestä tapahtuu myös yksittäisillä liiketoiminta-alueilla. Vuonna 2017 T&K-kustannukset olivat 547 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Vesivoima – tulevaisuuden kehittämistä

Analytiikkaa ilmastoälykkäille asiakkaille ja verkkopalveluille

Päästöjen vähentäminen sementtituotannosta

Vesivoima – tulevaisuuden kehittämistä

Vattenfall pyrkii monin tavoin lisäämään vesivoimaloittensa tehokkuutta ja vähentämään niiden ympäristökuormitusta. Digitalisaatio on yksi alueista, joka avaa uusien mahdollisuuksien maailman.

Voidaksemme kehittää parhaan mahdollisen ympäristön voimaloitamme ympäröiville ekosysteemeille olemme rakentaneet Ruotsin Älvkarlebyhyn uuden laboratorion, jonka avulla voimme parantaa kalojen vaellusta tutkimalla erilaisia teknisiä ratkaisuja. Kauko-ohjatut droonit ja kameroilla varustetut laitteet ovat skannanneet oikeiden jokien uomia. Kootuista tiedoista on mahdollista rakentaa jokien digitaalisia malleja, joiden avulla ympäristökuormitus voidaan ennustaa paremmin. Yksi tavoite on rakentaa kalateitä optimaalisesti ja tehdä ylä- ja alavirtaan suuntautuvista vaelluksista onnistuneempia. Rakennamme yhteistyössä Ruotsin korkeakoulujen ja yliopistojen biologian ja tekniikan asiantuntijoiden kanssa uutta yhdistettyä osaamista optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

Ylös

Opiskelemme uusia menetelmiä laitoskäytön ja -huollon optimoimiseksi, jotta voimme lisätä laitostemme tehokkuutta ja valmistautua paremmin tulevaisuuteen. Testaamme esimerkiksi, miten lisääntynyt joustavuuden vaatimus (vakaassa tilassa käytön sijaan) vaikuttaa turbiineihimme turbiinitestauslaitteessa.

Suuri määrä tietoja, jotka on saatu moderneihin vesivoimaloihin ja patoihin sijoitetuista antureista, yhdistettynä edistyneen tietoanalytiikan kehittämiseen tarjoaa uusia tilaisuuksia saada selkeä kuva padon tai voimalaitoksen ja sen osan tilasta. Tällä tavalla voimme tunnistaa ongelmia ennen kuin ne johtavat häiriöön sekä siten optimoida huoltoa ja ehkäistä mahdollisesti suurempia ongelmia tulevaisuudessa.

Ylös

Analytiikkaa ilmastoälykkäille asiakkaille ja verkkopalveluille

Digitalisaatio tarjoaa meille runsaasti edistyksellistä tietoa, ja Vattenfall tutkii keinoja käyttää sitä vielä suuremman arvon luomiseksi. Analytiikan avulla voimme luoda asiakkaillemme mahdollisuuksia toimia ilmastoälykkäämmin sekä itse modernisoida verkkomme ja parantaa sen joustavuuden hallintaa.

Ylös

Loppukäyttäjän sovellukset ja edut

Älymittarit ovat teknologinen edistysaskel, ja ne asennettiin alun perin automaattisen laskuttamisen mahdollistamiseksi. Digitalisaatio ja edistynyt analytiikka avaavat nyt uusia mahdollisuuksia.

Tietoja asiakkaiden todellisesta energian käytöstä voidaan käyttää monin tavoin. Yksi esimerkki on tarjota asiakkaille selkeä visualisointi heidän energian käytöstään, jolloin he voivat tunnistaa poikkeamia ja tilaisuuksia energian säästöön. Tällainen sovellus on kehitetty, ja sitä testataan parhaillaan pilottiprojektissa, joka käsittää yli 2 000 Vattenfallin asiakasta.

Tällaiset edistysaskeleet mahdollistavat sen, että voimme valvoa ja tasata energian käyttöä automaattisesti asiakkaiden mukavuutta vähentämättä. Asiakkaille, joilla on oma aurinko- tai tuulivoimajärjestelmä, kuorman siirto voidaan mukauttaa niin, että heidän tuotantonsa kulutus yhtenäistyy. Asiakashyötyä voidaan myös parantaa lisäämällä akkuja ja energian varastointijärjestelmiä.

Ylös

Järjestelmäsovellukset ja -edut

Vattenfall käyttää verkkoon asennettujen älymittareiden, antureiden ja kytkimien tietoja verkkojen digitaaliseen visualisointiin. Sähkökatkoksia voidaan paikantaa automaattisesti paljon suuremmalla tarkkuudella ja lähes välittömästi, mikä johtaa nopeampaan verkon palauttamiseen ja lyhentyneisiin sähkökatkosaikoihin. Tämä on tärkeä parannus asiakkaillemme, etenkin maaseudulla, jossa sähkökatkosten korjaus yleensä kestää kauemmin kuin kaupunkimaisilla alueilla.           

Jännitetasoja ja verkon laatua tietyillä alueilla voidaan myös mitata etätoimintona, mikä on tärkeää, kun suunnitellaan verkon vahvistamista mutta myös kun suunnitellaan uusia rakennuksia tai uusien kaupunkialueiden kehittämistä. Tarpeettoman verkon vahvistamisen välttäminen säästää kustannuksia sekä meiltä verkko-operaattorina että asiakkailta. Kolikon toinen puoli on, että voimme aloittaa verkon vahvistamisen suunnittelun ennen kuin asiakkaat kokevat matalia jännitetasoja sähkön käytön lisääntyessä.

Ylös

Järjestelmätasolla aurinkoenergian ja tuulivoiman lisäkäyttöönotto johtaa suurempaan kiinnostukseen käyttää akkuja kulutuksen tasaamiseen tai kulutuksen siirtämiseen näiden lähteiden suuren tuotannon jaksoihin. Älykkäät järjestelmäpalvelut, jotka minimoivat tasapainotus- ja kuormansiirtokustannukset ja samalla maksimoivat näiden uusiutuvien energioiden kulutuksen, ovat houkuttelevia niin verkko-operaattoreille kuin myös loppuasiakkaille ja helpottavat siirtymistä 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan perustuvaan energiajärjestelmään.

Ylös

Päästöjen vähentäminen sementtituotannosta

Sementtiä tuotettaessa on kaksi hiilidioksidipäästöjen päälähdettä. Noin 60 % päästöistä liittyy prosesseihin ja vapautuu kalkkikivestä, kun sitä kuumennetaan, ja suunnilleen 40 % liittyy polttoon. Vattenfall on Cementa AB:n kumppani projektissa, jonka tavoitteena on sementin tuotannon kuumennusprosessin sähköistäminen polttoon liittyvien päästöjen poistamiseksi.

Cementan tavoite on saada vuoteen 2030 mennessä aikaan prosessi, jossa ei ole lainkaan hiilidioksidipäästöjä sementin elinkaaren aikana, mikä tällöin vähentäisi noin 5 % Ruotsin kaikista hiilidioksidipäästöistä. Yritys on työskennellyt vuosia energiatehokkuutta ja fossiilisten polttoaineiden vähentämistä koskevien toimenpiteiden parissa, ja tämä on johtanut pienempään ympäristökuormitukseen. Mutta jotta hiilidioksidipäästöjen nollatavoite saavutetaan vuoteen 2030 mennessä, tarvitaan teknologian täydellinen muutos – sekä kuumennusprosessin polttoaineen vaihto että menetelmä prosessiin liittyvän hiilidioksidin ratkaisemiseksi.

Ylös

Vattenfall ja Cementa tutkivat CemZero-projektin puitteissa mahdollisuuksia sähköistää sementin valmistusprosessi. Kalkkikivi on sementin tuottamiseksi kuumennettava noin 1 450 Celsius-asteeseen sekä sitten jäähdytettävä ja jauhettava hiekan ja kipsin kanssa. Siirtyminen fossiilittomaan sähköön kuumennusprosessissa poistaa heti noin 40 % hiilidioksidipäästöistä. Kalkkikivi tuottaa yhä kuumennettaessa hiilidioksidipäästöjä, mutta sähköistetyssä prosessissa hiilidioksidipäästöt ovat puhtaampia ja siten helpompia ottaa talteen ja hoitaa.

Kumppanuus Cementa AB:n kanssa on yksi aloitteistamme, joissa pyrimme yhdessä suurten teollisuusalojen kanssa ottamaan käyttöön uusia älykkäitä ratkaisuja teollisten prosessien ja tuotteiden päästöjen ratkaisemiseksi. Teemme myös yhteistyötä LKAB/SSAB:n ja Preemin kanssa kahdessa muussa projektissa, joiden tarkoitus on käyttää sähköä fossiilisten polttoaineiden poistamiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Ylös

Viimeksi päivitetty : 2018-04-03 16.06