Kaukolämpö ‒ toimintaperiaate

Kaukolämmön tarpeisiin toimitettava lämpö tuotetaan yleensä CHP-voimaloissa (Combined heat and power), joissa samassa prosessissa tuotetaan sähkön lisäksi lämpöä.

CHP-voimaloita on usean tyyppisiä, ja niissä käytetään energialähteinä mm. maakaasua, hiiltä, öljyä ja biomassaa. Tavallisin CHP-voimalatyyppi tuottaa sähköä höyryturbiineilla. Jäljelle jäävää höyryä ei heitetä hukkaan, vaan sillä lämmitetään kylmää kaukolämpövettä, ja lämpö siirretään kotitalouksiin ja yrityksiin maanalaisia putkia pitkin: tätä kutsutaan kaukolämpöverkoksi.

Kuuma, noin 100-asteinen vesi kuljetetaan kaupunkeihin primääriputkea pitkin. Sitten vesi virtaa sekundääriputkea pitkin edelleen kiinteistöjen lämmitysverkkoon, esim. lattialämmityksen tarpeisiin ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen. Sekundääriverkossa veden lämpötila on matalampi (noin 70 astetta ja paluuputkessa noin 40 astetta).

Moderneimmat ja tehokkaimmat CHP-voimalat käyttävät polttoaineena maakaasua

Kun tuotanto perustuu maakaasuun, höyryturbiiniin voidaan yhdistää kaasuturbiini, mikä parantaa tehokkuutta entisestään. Toinen tyypillinen CHP-voimalatyyppi on pienempi ja sijaitsee kaatopaikan läheisyydessä, jolloin vahingolliset metaanikaasut poltetaan ja muunnetaan lämmöksi sen sijaan, että ne leviäisivät ilmakehään edistämään kasvihuoneilmiötä.

CHP-voimalat ovat erittäin tehokkaita. Käytetystä polttoaineesta riippumatta noin 90 prosenttia energiasta hyödynnetä�n. Tästä koituu huomattavia etuja verrattuna lauhdevoimaloihin, jotka käyttävät ainoastaan tuottamansa sähkön eli toisin sanoen hyödyntävät vain 35‒50 prosenttia energiasta.

Paremman ilmaston puolesta

Toinen kaukolämmön tärkeä ominaisuus on, että se ei ainoastaan hyödynnä hukkalämpöä, vaan mahdollistaa myös biopolttoaineiden, jätepolttoaineen ja suurten lämpöpumppujen käytön ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Kun käytetään jäännöslämpöä fossiilisten polttoaineiden sijaan, kaukolämmön ympäristövaikutukset pysyvät suhteellisen matalina ja erityisesti hiilidioksidipäästöt pysyvät alhaisina.

Kaukolämmön toimintaperiaate

Suurennettu kuva (englanniksi)

Vesi kuljetetaan suljetuissa maanalaisissa putkissa lämmitettävän rakennuksen kaukolämpökeskukseen. Lämmönsiirrin kuljettaa lämmön (mutta ei vettä) kiinteistön omaan lämmitysjärjestelmään, toisin sanoen lämpöpattereihin ja lämminvesihanoihin. Jäähtynyt kaukolämpövesi palautuu kaukolämmön tuotantolaitokseen uudelleen lämmitettäväksi, minkä jälkeen se pumpataan takaisin kaukolämpöjärjestelmän käyttöön.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-18 13:42