Tietoa energiamarkkinoista

Energiamarkkinoilla kauppaa käydään sähköstä, kaasusta, hiilestä, öljystä ja CO2-päästösertifikaateista. Energiakauppaa käydään pörsseissä, mutta myös niiden ulkopuolella kahdenvälisillä sopimuksilla. Euroopassa toimii yli 20 energiapörssiä. Parhaiten toimivat pörssit ovat European Energy Exchange (EEX) Leipzigissa ja Nord Pool Spot / Nasdaq Omx Commodities Oslossa.

Energiapörssin keskeisiä kauppapaikkoja ovat välittömän vaihdon spot-markkinat ja toisaalta johdannaismarkkinat (forwardit), joissa esimerkiksi sähkön tai kaasun fyysinen toimitus tapahtuu tulevaisuudessa.

Energiakaupan merkitys on kasvanut Euroopassa nopeasti lisääntyneen energiankulutuksen ja markkinoiden integroitumisen tuloksena. Juuri mikään maa ei pysty itse omavaraisesti huolehtimaan energiatarpeistaan. Energiakauppa antaa mahdollisuuden taata energiatoimitukset ja suojaa toimitusvajeilta ja hinnan heilahteluilta.

Sähkö

Sähköpörssi on sähkömarkkinoiden perusta, ja sähkön markkinahinta määräytyy sähköpörssin spot-markkinoilla. Spot-markkinoiden toimijat ovat tuottajia, jälleenmyyjiä, kauppiaita sekä suuria loppukäyttäjiä.

Valtaosa tuottajista myy sähköä välittömän vaihdon spot-markkinoilla, joilla sähköä myydään seuraavan päivän hintaan. Kaupankäynnin aikana sähköntuottajat, jotka haluavat myydä sähköä spot-markkinoilla, lähettävät myyntitarjouksensa (siitä määrästä sähköä, jonka he ovat valmiita toimittamaan eri hinnoilla seuraavana päivänä 24 tunnin ajan) sähköpörssiin viimeistään klo 12 sähkön sähköverkkoon toimittamista edeltävänä päivänä.

Sähkön jälleenmyyjien on lähetettävä ostotilauksensa (jotka vastaavat sitä sähkön määrää, jonka he uskovat asiakkaidensa käyttävän seuraavana päivänä 24 tunnin aikana) ja summa, jonka he ovat valmiita maksamaan. Sitten sähkön jälleenmyyjät käyttävät markkinahintaa määrittääkseen sähkön hinnan loppukäyttäjille (sähkön vähittäishinta).

Markkinahinta voi vaihdella hieman eri markkina-alueilla. Tähän vaikuttavat satunnaisesti esiintyvät fyysiset siirtorajoitukset ja alueella käytetyt energialähteet.

Markkinahinnan määräävät kysyntä ja tarjonta, ja se vastaa kunakin tuntina kysyntään vaadittavan viimeisimmän tuotantoyksikön marginaalikustannusta. Euroopassa tämä vastaa yleensä hiilellä tai maakaasulla tuotetun sähkön tuotantokustannuksia.

Toisin kuin monia muita hyödykkeitä sähköä ei voida varastoida. Se tuotetaan kysyntähetkellä. Siksi kaikki kysyntään ja tarjontaan vaikuttavat tekijät vaikuttavat välittömästi hintaan spot-markkinoilla.

Sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä

  • Polttoaineiden hinnat – hiilen, kaasun, biomassan ja öljyn osalta – ja CO2-päästösertifikaattien hinnat.
  • Tuuli ja sää, sillä ne määrittävät sen, kuinka paljon sähköä tuuliturbiineilla ja vesivoimalla pystytään tuottamaan. Sää vaikuttaa myös kuluttajien käyttäytymiseen.
  • Voimaloiden kapasiteetti, niiden tämänhetkiset tekniset olosuhteet ja suunnitellut huoltotoimet tai suunnittelemattomat käyttökatkot.
  • Talouden yleinen tila vaikuttaa kysyntään.
  • Lomat.

Loppukäyttäjän (kotitalouden tai yrityksen) sähkön hinta koostuu kolmesta osasta:

  • Sähköntuotannon hintaa
  • Sähköverkon hinta
  • Verot ja maksut (uusiutuvan energian lisämaksu, energiavero, ALV jne.)

Maakaasu

Maakaasun hinta määräytyy pitkälti samaan tapaan kuin sähkön: kysynnän ja tarjonnan perusteella. Yritykset ostavat maakaasua sitä mukaa, kun sitä porataan, ja maksavat siitä ns. wellhead-hinnan mukaan. Tässä vaiheessa kaasua ei vielä ole käsitelty tai kuljetettu. Euroopan tärkeimmät kaasun markkinapaikat ovat National Balancing Point (Iso-Britannia), Title Transfer Facility (Hollanti), Zeebrugge (Belgia), Gaspool ja NCG (Saksa). 

Kuluttajat puolestaan maksavat käsitellystä maakaasusta, joka toimitetaan suoraan kotitalouksiin kattavan jakelujärjestelmän kautta. Kuluttajahinta määräytyy käsittely- ja toimituskustannusten, kulutuksen mittauksen, laskutuksen, jakelujärjestelmän ylläpidon ja muiden tekijöiden perusteella.

Kuten sähkön kohdalla eri kaasuyhtiöt omistavat ketjun eri osia. Kaasunporausyhtiöt ovat vastuussa raaka-aineesta, kun taas kauppiaat ja jälleenmyyjät vastaavat maakaasun toimittamisesta loppukäyttäjille. Maakaasun hinta määräytyy vapaan kilpailun perusteella. Maakaasulainsäädännön perusteella maakaasuverkkoihin liittyvien maksujen on oltava oikeudenmukaisia, niillä ei saa syrjiä mitään tahoja ja niiden on heijastettava kustannuksia. Viranomaiset seuraavat verkkoyhtiöitä säännösten noudattamisen suhteen.

Vaikka maakaasun kuluttajahinta määräytyy spot-markkinoilla vapaan kilpailun perusteella, monilla kaasuntoimittajilla on pitkäkestoisia sopimuksia suurten kaasuntuottajien kanssa, jolloin maakaasun hinta sidotaan öljyn hintoihin. Tällainen hinnoittelu on vähentynyt spot-markkinoiden tultua yhä tärkeämmiksi.

Polttoaine

Sähkön hintaan vaikuttavat voimaloiden käyttämien raaka-aineiden, kuten hiilen, öljyn ja biomassan hinnat sekä CO2-lupien hinnat.

Hiili

Hiiltä louhitaan kaupalliseen käyttöön ympäri maailman. Sitä saadaan useista lähteistä. Näin ollen sitä on hyvin saatavilla globaaleilla markkinoilla. Hiilen hinta määräytyy raaka-ainepörsseissä, kuten ICE:ssä ja CME:ssä.

Öljy

Öljy on tärkeä raaka-aine globaalissa yhteiskunnassa. Öljyn kysyntä ja tarjonta toimii globaalin talouden suorituskyvyn indikaattorina, ja yleensä öljyn hinta vaikuttaa kaikkien muiden raaka-aineiden hintoihin. Öljyn hinta määräytyy globaaleissa raaka-ainepörsseissä, kuten ICE:ssä ja NYMEX:ssä.

Biomassa

Biomassan myynti kansainvälisellä tasolla energiantuotantoon on yhä rajallista. Biomassan tuonnin Eurooppaan muista maanosista odotetaan kasvavan, kun biomassan osuus Euroopassa käytetyistä energialähteistä kasvaa. Tämä edellyttää standardoidun globaalin kauppa- ja sertifiointijärjestelmän luomista ja vakiinnuttamista.

CO2-päästösertifikaatit

Päästökauppa on markkinapohjainen tapa kontrolloida hiilidioksidipäästöjä ja muita saasteita. EU:n päästökauppajärjestelmä asettaa päästörajat. Raja asetetaan tai myydään yrityksille lupien muodossa, joiden mukaan toimijalla on oikeus aiheuttaa tietty määrä päästöjä. Näitä lupia tai päästöoikeuksia voidaan myydä kansainvälisillä markkinoilla senhetkiseen markkinahintaan.

Kauppapörssejä on perustettu myymään päästöoikeuksia markkinoilla. Hiililuotoilla käydään kauppaa useissa pörsseissä, kuten European Climate Exchange, NASDAQ OMX Commodities Europe, PowerNext ja European Energy Exchange.

Viimeksi päivitetty : 2014-03-12 14.41